VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej online produktů, kurzů, foto kartiček a dalších produktů

na portále www.milujifoceni.cz

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooku (elektronické knihy) Tajemství fotografky (dále též i jen jako „digitální obsah“ nebo „ebook“), pro online kurz Jak upravovat fotografie v Adobe Photoshop, Tréninky V hledáčku fotografek, živé kurzy či akce a další produkty zakoupené přes webové rozhraní www.milujifoceni.cz
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.milujifoceni.cz souvisí.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než ebook koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním ebooku. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko, dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký je zde popsaný.
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

  Obsah VOP
  I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
  II. Důležité pojmy (definice)
  III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  IV. Cena produktu a platba
  V. Dodací podmínky
  VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
  VII. Odstoupení od Kupní smlouvy
  VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
  IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  X. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ A ZÁROVEŇ MAJITEL www.milujifoceni.cz
  Prodávající je Vítězslav Stehno - osoba, které má výhradní vlastnické právo k produktům a kurzům prodávaným na stránkách www.milujifoceni.cz a je vlastníkem tohoto webového portálu.

  ÚDAJE O PRODÁVAJÍCÍM
  Vítězslav Stehno
  Adresa: Rumunská 170, Pardubice 530  03
  IČO: 01674978
  Neplátce DPH

  Tel: +420 732 962 116
  email: stehnovita@gmail.com

 2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.milujifoceni.cz uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí e-book, online kurz, kurz a další. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
 4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku" nebo "odeslat" nebo "koupit" se kupující zavazuje k úhradě objednávky.
 2. POPIS PRODUKTU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného e-booku, online kurzu, foto tréninků, kurzu focení, vstupenek na živé akce  atd. včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři/uživateli může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k produktu poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU. Pro objednání PRODUKTU přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

  Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje
  vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

  O obdržení objednávky vás budu informovat emailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

  V pochybnostech prodávající může kontaktovat kupujícího za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

 1. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena produktu a platba

 1. CENA - na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena produktu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru online kurzů, tréninků a dalších online produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinnen vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinnen vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  1. Bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
  2. Platba kartou ihned (peníze se ihned odešlou na účet prodávajícího): Po odeslání objednávky jste automaticky přesměrováni na bankovní portál, kde kupující zadá údaje své platební karty.
  3. Platba přes platební bránu společnosti GoPay s.r.o.
   (Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768)
   Lze uhradit těmito metodami: platební kartou, platebními tlačítky bank. 
  4. Platba přes platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o. - tento způsob platby platí pouze pro produkt členství V hledáčku fotografek.
   (Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, IČ: 28135261)
   Lze uhradit těmito metodami: platební kartou, platebními tlačítky bank.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY

  V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, ve faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

  Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 2. OPAKOVANÉ PLATBY
  - V případě měsíčního / půlročního / ročního členství používáme tzv. opakované platby. Platíte pravidelně příslušnou částku. Přístup k produktu získáváte okamžitě po úhradě první platby. Následné měsíční platby jsou vám poté automaticky strhávané z Vaší platební karty. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay. Poprvé v den a hodinu, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě a následně u měsíčního členství 30 dní poté, u půročního členství 6 měsíců poté a u ročního členství 12 měsíců poté. Po započetí každého nového období nevzniká nárok na navrácení již stržené částky za toto období. Daňový doklad je Vám zaslán emailem vždy ihned po provedení platby.
 3. UKONČENÍ/ZMĚNA ČLENSTVÍ
  - Členství máte možnost kdykoli ukončit bez udání důvodu nebo změnit na měsíční/ půlroční/ roční. Žádost o ukončení nebo změnu členství provedete zasláním e-mailu s žádostí o zrušení nebo změnu členství na e-mail: info@milujifoceni.cz
  - Zrušením ukončíte i strhávání opakovaných plateb. Vaše členství bude ukončeno posledním dnem aktuálního platného členského období – před splatností platby na následující měsíc.  Do té doby máte plný přístup k obsahu. Další měsíc vám již nebudeme nic účtovat a váš členský účet bude uzavřen. Nebudete již mít přístup do členské sekce.

  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ ONLINE PRODUKTŮ. E-book ve formátu .pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Přístupy do online kurzu a další instrukce jsou vám zaslány na email ihned po připsání platby na účet prodávajícího.
 2. DODACÍ LHŮTA. Online produkty jsou dodány nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet prodávajícího. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt či online kurz dodán obratem po provedení platby.
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nejsou účtovány žádné náklady na dopravu - vztahuje se na online produkty, online kurzy a podobně. 
 4. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte prodávajícího. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, přehrávat videa, prohlíčet obrázky .jpg a podobně (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 1. Digitální obsah (online kurz atd.) je zaslán pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf , přehrávat videa, prohlíčet obrázky .jpg a podobně. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Online produkty i kurzy slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořen s využitím znalostí a zkušeností prodávajících či třetích osob (např. v případě foto tréninků V hledáčku fotografek). Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Prodávající neodpovídá za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v ebooku, kurzech a dalších produktech.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Protože nám však maximálně záleží na vaší spokojenosti, poskytujeme vám u těkterých produktů (např. ebook Tajemství fotografky či kurz Jak upravovat fotografie v PS, dále kurz Začínáme fotografovat zrcadlovkou) nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud ebook či online kurzy nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě prosím pište na info@milujifoceni.cz. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 30denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký ebook jste zakoupili. Odstoupit (využit garanci spokojenosti) lze jednoduše i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14ti nebo 30denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na info@milujifoceni.cz nebo odesláno poštou na adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.
 3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
 4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající odpovídám za to, že převzetí nemá zboží, online produkt či kurzy a video tréninky vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt či kurz byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí.
 4. V případě výskytu vady pište na email info@milujifoceni.cz a společně najdete řešení - např. náhrada, oprava zboží, zaslání podkladů pro kurz jinou cestou a podobně.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím online kurzu a jiných online produktů věděli, že mají vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktů.
 6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info@milujifoceni.cz. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@milujifoceni.cz
 2. Oba prodávající podnikají na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádím, že nejsem vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 20.3.2018